Edevlet.net

2020 Engelli – Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır?

14.03.2020

Ülkemizde ortalama olarak 10 milyonu aşkın engelli vatandaşımız bulunuyor. Söz konusu engelli bireylerin toplumsal yaşamda varlıklarını sürdürebilmeleri için belirli ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması gerekir. Kişilerin engelleri sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için oluşturulan yasal zeminler engelli bireyleri günlük yaşamda ve iş hayatlarında belirli ayrıcalıklar ve kurallar ile korumayı amaçlar. Yasaların engelli vatandaşların kamusal alandaki her türlü hakkını koruyabilmesi için de engelli bireylerin, engel durumlarını ve bu durumun belirlenen kritlerler çerçevesindeki derecesini bildiren özürlü heyet raporu almaları gerekir.

20 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” ile birlikte, engelli raporları ve bu raporların alınış prosedürleriyle ilgili birtakım değişiklikler yapıldı. Bu nedenle rapor almak isteyen engelli bireylerin aklında yeni yönetmelikle birlikte hangi konularda değişiklik yapıldığı, bu değişikliklerin kendi durumlarını ne şekilde etkileyeceği gibi sorular oluştu. Yapılan değişikliklerin ardından engelli raporu almak isteyen bireylerin izleyecekleri yeni yol ve süreçle ilgili bilgi sahibi olmaları işlerini kolaylaştıracaktır.

Engelli Raporu Nedir?

Engelli bir birey fiziksel, zihinsel, duygusal ya da duyusal olarak toplumda diğer bireylerle eşit koşullara sahip olmayan kişi olarak tanımlanabilir. Söz konusu yeti kayıpları, her engelli bireyde aynı derecede gözlenmez. Çevreye ve topluma aktif olarak katılamayan bireyin, var olan yeti kayıplarının bir başkasına göre farklı oranda seyretmesi ve belirli bir kurala bağlı olmayışı, evrensel ölçülere göre bir sınıflama ve dereceleme yapılmasını gerektirir. Biz buna bireyin engel ya da engellilik durumu diyebiliriz. Bu engellilik durumunun tespiti için yapılan değerlendirmenin yer aldığı belgeye de erişkinler için sağlık kurulu raporu denir. Bu rapor yetkili hastanelerin sağlık kurulları tarafından hazırlanır. Eski adıyla özürlü heyet raporu olarak bildiğimiz bu raporun değişen yönetmelikle beraber adı da değişmiştir. Erişkinler için sağlık kurulu raporu adını alan bu raporun iki ana çeşidi vardır. Bunlar:

 • Erişkinler için sağlık kurulu raporu,
 • Erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildiren sağlık kurulu raporu şeklindedir.

Bu raporları almak isteyen kişilerin öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü bir devlet hastanesine başvurmaları gerekir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Alma Şartları Nelerdir?

Türk vatandaşlarının engelli raporu alabilmeleri için gerekli görülen şartlar şu şekildedir:

 • %40 ve üzerinde engel derecesine sahip olunmalıdır.
 • Birden fazla doktorun yer aldığı heyet tarafından muayene edilmelidir.
 • İstenilen evrakları eksiksiz bir şekilde ilgililere teslim edilmelidir.
 • 18 yaşından küçük engelli vatandaşların başvurularını mahkeme tarafından atanan vasileri yapmalıdır. Engelli bireyin yasal koruyucusu olan bu kişiler her aşamada söz konusu bireye eşlik etmelidir.
 • Akli dengesi yerinde olmayan vatandaşların tüm süreç boyunca vasileri yanında olmalıdır.
 • Engelli vatandaşların yasal vasileri kimlik bilgilerini ve mahkeme tarafından onaylanan vasilik belgesini yetkililere sunmalıdır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Engelli raporuna başvurmak isteyen kişilerden istenilen belgeler şu şekildedir:

 • Engelli bireye ait kimlik belgesi
 • Atanmış yasal vasi varsa söz konusu kişinin kimlik bilgileri ve mahkeme tarafından onaylı vasilik dilekçesi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf
 • Sağlık kurulu raporu başvuru formu
 • Akli dengesi yerinde olan engelli vatandaşların eğitim belgeleri

Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tam teşekküllü hastanelerden engelli raporu almak için öncelikle söz konusu hastaneye başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru ve giriş işlemleri tamamlandıktan sonra da engelli kişi gerekli muayenelerden geçiriliyor, birtakım tetkikler yapılıyor. Son aşamada sonuçlar heyet tarafından değerlendiriliyor ve rapor bu değerlendirme sonucuna göre oluşturuluyor. Söz konusu engelli raporu alma sürecinin detayları şu şekildedir özetlenebilir:

 • Başvuru: Kişinin kendisi ya da vasisi (kişinin yasal işlemlerini yürütmesi için mahkeme tarafından atanan kişi) başvuru dilekçesiyle birlikte sağlık kurulu raporunu verme yetkisi olan hastaneye beyanda bulunur ve süreç başlatılır.
 • Muayene formu oluşturulması: İlgili poliklinikler belirlenerek forma kayıt tarihi düşülür.
 • Tetkiklerin yapılması: Kişinin yeti kaybı çeşitli laboratuvar bilgileri doğrultusunda dereceleriyle birlikte belirlenir.
 • Kurulun toplanması: Tetkikler sonucu ilgili uzman tarafından düzenlenen raporun değerlendirilmesi için kurul başkanı liderliğinde kurul toplanır.
 • Onay süreci: Süreli ya da süresiz olup olmadığı not düşülen rapor, başvuru tarihinden en geç 30 gün sonra tamamlanır.

Engelli Raporu Kaç Günde Çıkar?

Kişinin hastaneye beyanı ve gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından kurul toplanıp karar verir. Bu kararın ardından geçen 30 gün içerisinde raporun onaylanması gerekir. Süreli ve süresiz diye ikiye ayrılan engelli raporuna, raporun türü de yazılmalıdır. Yazılmadığı durumda engelli raporu yenileme işlemlerinin aynı sırayla yeniden başlatılması gerekeceği için bu konuya dikkat etmekte fayda var. Rapor alma işlemleri için gerekli olan tüm kurallar ve işlemler, ağır engelli raporu nasıl alınır sorusu için de geçerlidir.

Psikiyatri Özürlü Raporu Nasıl Alınır?

Psikiyatrik rahatsızlıkları yaşam kalitesini ciddi oranda etkileyen kişiler ve yaşam boyu psikiyatri uzmanları tarafından kontrol edilerek ilaç kullanması gereken bireyler psikiyatri engelli raporuna başvurabilir. Bir psikiyatri uzmanı tarafından teşhis konmuş olan kişiler gerekli belgeleriyle beraber yetkili hastanelere başvurabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta söz konusu kişinin akli dengesidir. Çünkü eğer başvuracak kişinin akli dengesi yerinde değilse, süreç boyunca yasal vasisi ona eşlik etmelidir. Aksi taktirde hasta heyet karşısına çıkamaz.

İşitme Engelli Raporu Nasıl Alınır?

İşitme yetisini kaybeden veya doğuştan gelen bir rahatsızlığı olan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelere başvurarak işitme engelli raporu alabilirler. Gerekli belgeleri teslim edip işlemleri başlatılan kişiler ilgili uzmanlar tarafından muayene edilir ve işitme testine tabii tutulur. Bu muayenelerin ve tetkiklerin sonucunda kişinin işitme kaybının yüzdesine karar verilir ve bu bilgiler ışında işitme engelli raporu düzenlenir.

Gözden Özürlü Raporu Nasıl Alınır?

Doğuştan görme yetisi zayıf olan kişiler ve göz bozukluğu belirli değerlerin üzerinde olan bireyler gözden engelli raporu almaya hak kazanırlar. Rapor verme yetkisi olan hastanelerde yapılan muayeneler ve göz testleri sonrasında belirlenen oranlara göre rapor çıkartılabilir.

Şeker Hastalığı Özürlü Raporu Nasıl Alınır?

Şeker hastalısı olan kişiler 3. Derece engelli raporu olabilirler. Bunun için öncelikle şeker hastalığının tipinin belirlenmesi gerekir. Bu hastalığın Tip-1 ve Ti-2 olarak tanımlanan 2 farklı çeşidi vardır. Tip-2 şeker hastalığı olan vatandaşlar heyet karşısına çıkarak %20 engelli raporu alabilirler. Tip-1 için ise durum biraz daha farklıdır. Bu tip hastalar birtakım tetkik ve muayeneden geçtikten sonra %40’a kadar engelli raporu çıkarabilirler.

2020 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Oranları Nelerdir?

İlgili hastanelerde muayenesi yapılan engelli kişinin var olan engel durumunu gösteren yüzdelik ifadeye, engel durumunun derecesi denir. Bu derece söz konusu engelli bireyin yasalar karşısındakini konumunu ve faydalanabileceği ayrıcalıkların derecesini belirler.
Engelli raporundaki engel oranının nasıl belirlendiği konusunu iki ana başlıkta özetlenebilir.

 • Bir organ ya da dokudaki yeti kaybından dolayı söz konusu olan engel durumunun oranı, ilgili yönetmelikte engellilik dereceleri cetvelinde belirtilmiştir. Bu cetvelde her organ için ayrı ayrı ve ayrıntılı bilgi bulmak mümkündür. Örnek vermek gerekirse, görme yetisini kaybetmiş bir kişinin bu cetvele bakarak engel oranı hakkında bilgi edinmenin de, şizofreni teşhisi konmuş bir hastaya verilen rapor oranına bakarak, hastalığın hangi derecede seyrettiğini öğrenmenin de bu derecelendirme cetveli sayesinde mümkün olduğu söylenebilir.
 • Birden fazla organ ya da dokusunda yeti kaybı olan kişinin engel durumu yine yönetmelikte belirlenmiş balthazard formülüyle hesaplanır. Bu engelli raporu hesaplama formülü, birden fazla engel durumunun varlığı söz konusuysa kullanılır.

Engelli Raporlarındaki Dereceler Ne İfade Eder?

Engelli raporlarında yer alan ve heyet puan tablosu üzerinden hesaplanan değerlerin söz konusu kişinin engel derecesini ifade ettiğini belirtmiştik. Bu derece kişinin yeti kaybının rakamsal bir değeri olarak da düşünülebilir. Söz konusu derecelere göre engelli vatandaşlara sunulan ayrıcalıklar farklılık gösterir.

 • 1. derece engelliler: Ağır engelli grup olarak bilinen 3. grup, %80 ve üzeri oranda engele sahip bireyleri kapsar.
 • 2. derece engelliler: Orta engelli grup olup ikinci derece engel grubu olarak da bilinir. %60 engelli raporuna sahip kişileri kapsar.
 • 3. derece engelliler: Hafif engelli gruptur. %40 engelli raporu sahiplerini kapsar.

Engelli Bireylere Tanınan Ayrıcalıklar Nelerdir?

Minimum %40 engelli sağlık kurulu raporu bulunan kişiler yasalarca güvence altına alınmış bazı haklardan faydalanabilirler. Bu haklardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Engelli kimlik kartı edinme hakkı
 • Ücretsiz şehir içi ulaşım hakkı
 • Demir, deniz yolu ve hava yolu tarifelerinden indirimli faydalanma hakkı
 • Müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı
 • Kredi ve Yurtla Kurumuna ait yurtlarda öncelikli olarak konaklama hakkı
 • Su faturasını indirimli kullanma hakkı
 • Çeşitli telekomünikasyon şirketlerince belirlenen fatura indirimlerinden yararlanma hakkı
 • Engelli maaşı alma hakkı

Engellilik oranı %90 ve üzerinde (1.derece) olan vatandaşlar yukarıda verilen haklara ek olarak aşağıda listelenen birtakım ayrıcalıklardan daha faydalanabilirler.

 • Gelir vergisi indiriminden faydalanma hakkı
 • Emlak vergisi muafiyeti hakkı
 • Tayin isteme hakkı
 • Araç alımında ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimi
 • Evde bakım maaşından faydalanma hakkı

Engelli Raporu Aldıktan Sonra Yapılacaklar

Hastaneye yapılan bireysel başvuru ile başlayan tüm bu rapor alma süreçlerinin takibinin yapılması, engelli bireylerin faydalandıkları haklardan kısa bir süre bile olsa mahrum kalmamaları için gereklidir.

Tüm prosedür tamamlandıktan ve engelli raporu onaylandıktan sonra ise bu haklardan yararlanabilmek için başvurularda bulunabilirsiniz. Eğer işvereniniz sizden engelli raporu istediyse, elinizdeki belgeyi çalıştığınız yere iletebilirsiniz. Bu raporu ile belediyelere sunarak hakkınız olan ücretsiz toplu taşıma kartını alabilirsiniz. Vergi muafiyetinden başvurmak için bağlı olduğunuz vergi dairesine engelli raporunuzu teslim etmeniz yeterli olacaktır. İŞKUR’a engelli sağlık kurulu raporu ile başvuru yaparak kurumların engelli çalışan kontenjanından faydalanabilirsiniz. Su iaderesine, GSM şirketlerine ve engellilere ayrıcalık tanıyan diğer tüm kuruluşlara başvurularınızı gerçekleştirerek haklarınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Adınıza düzenlenen engelli sağlık kurulu raporuna ulaşmak için e-devlet sistemini kullanabilirsiniz.

 • E-devletten e-imzalı engelli raporunuzu almak için ilk olarak sitenin “Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporları” sayfasını ziyaret etmelisiniz. Söz konusu sayfanın linkine bölüm sonundan ulaşabilirsiniz.

 • Daha sonra açılan ekrandan “Kimliğimi Şimdi Doğrula” sekmesine tıklayın.

 • Sistem sizi giriş seçeneklerinin olduğu sayfaya yönlendirecek. Burada e-devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifreniz yoksa PTT şubelerinden kimliğinizle beraber şifre satın alabilirsiniz. Dilerseniz opsiyonları kullanarak da sisteme giriş yapabilirsiniz.
 • Giriş işlemini tamamladıktan sonra ilgili belgenin ekranda açıldığını göreceksiniz. Bu belgeyi bilgisayarınıza kaydederek çıktısını alabilirsiniz.

Eğer internet erişiminiz yoksa bu işlemi gerçekleştirmek Sosyal Güvenlik Kurumu’na telefon edebilirsiniz. Fakat bu işlem özellikle hatların yoğun olduğu günlerde fazla zaman alabilir ve bu hat üzerinden rapora ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle eğer e-devlet sistemine bağlanamıyorsanız, raporu aldığınız hastaneye başvurmanız gerekmektedir.

E-devlet sisteminin “Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporları” sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Engelli Raporu Veren Hastaneler

Engelli sağlık kurulu raporu almak isteyen kişilerin Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerine veya eğitim ve araştırma hastanelerine başvurmaları gerekir. Engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneler, Sağlık Bakanlığı resmi sayfasında belirli periyotlarla yayınlanır. Aşağıda, ülkemizin en yoğun nüfuslu şehirlerinden bazı hastane örnekleri verilmiştir:

Ankara: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

İstanbul: İstanbul Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi, İstanbul Silivri Devlet Hastanesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Aliağa Devlet Hastanesi, İzmir Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Adana: Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana Ceyhan Devlet Hastanesi, Adana Devlet Hastanesi, Kozan Devlet Hastanesi

Antalya: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Korkuteli Devlet Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Korkuteli Devlet Hastanesi

Diyarbakır: Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Bursa: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa Devlet Hastanesi, Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi, Orhangazi Devlet Hastanesi, Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi

Konya: Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konya Numune Hastanesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

Sağlık Bakanlığı tarafından engelli raporu verme yetkisi tanınan hastanelerin listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Engelliler ÖTV’siz Araç Nasıl Alır?

Engelli Emeklilik Şartları

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.